Bağımsız Sanayi Toplum Hedefi

Halkımızı zenginlikle buluşturmak için, köyde modern tarım ne kadar önemli ise, ülkede modern sanayi geliştirilmesi onun kadar önemlidir ve bunlar birbirlerine bağlıdır. Her alanda bağımsızlığımızı sağlamamızın en önemli adımı ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacak şekilde modern sanayi ve bilgi toplumuna dönüşmek olacaktır.

Gelişim ve Demokrasi Partisinin, tarım, orman, çevre, köy, doğal kaynaklar sosyal politikalar, dış ticaret, turizm, eğitim politikaları birbirine bağlı ve birbirini besleyen unsurlardır. Bunlardan birinin eksik olduğu durumlarda, güvenli bir devleti toplum oluşturma hedefimiz imkansız olacaktır.

Atatürk “ekonomik zaferlerle taçlanmayan askeri zaferler hüsranla sonuçlanacaktır.” diyerek, kurtuluş savaşından hemen sonra ülkenin top yekün kalkınmasının da hamlelerini başlatmış kurumlarını oluşturmuş ve üreten bir topluma dönüşmek için sanayileşmeyi en önemli bir kaç hedeften birisi saymıştır.

Bugün devletin kontrol ettiği alanlardaki atılımlardan daha çok serbest girişim ve ekonominin büyük sermaye gruplarında toplandığı, para kaynaklarını da kontrol eden rant sermayesinin egemen olduğu bir düzeni, halk lehine, barışçıl biçimde değiştirmenin, dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz.

Bunu sağlamanın en önemli adımı adil vergi politikalarıdır. Şu anda vergi ücretlinin ve kısmen üretimin üzerindedir. Vergi gelirlerinin varlığın kaynağında vergilendirecek şekilde ve halkın üzerindeki yükü azaltacak şekilde yeniden ele alacağız.

Halkın tüketim gücünün olmamasının getirdiği, düşük gelirlerle her geçen gün borçlandırıldığı bir model gelecek için büyük tehlikedir. Devletin ve özel sektöründe borçlanma politikaları üretime değil de tüketime yönelik olarak kurgulanması geleceğimizi tehlikeye atmaktadır.

Rant sermayesinin büyük güçlerinin ekonomik yönden Osmanlı kapitülasyonları dönemine benzer bir güç elde ettiği ama farklı argümanlar kullandığı gerçektir.

Bunu kırmanın tek yolu üretime dayalı ve katma değeri yüksek ürünlere üretmeye dayalı ekonomi kurmaktır.

Gelişim ve Demokrasi Partisi, halkın da varlıktan, milli gelirden daha çok pay aldığı bir ekonomik modeli geliştirerek, ekonomik talan düzenini halk lehine değiştirecektir.İnsan emeğinin vahşice sömürüldüğü veya özgürlüğünün, serbest girişimciliğin kısıtlandığı ekonomik ve sanayileşmeyi GDP reddeder.

Amacımız insan emeğinin insan onuruna yakışır şekilde değerlendirileceği bir süreçtir. Çalışırken sosyal ve örgütlenme hakları kısıtlanmayan bir birey, emekli olduğunda da yaşamını idame ettirecek bir geliri hak etmektedir. Bunun için tedbirler birey daha çalışırken alınmalı, emekli olduğunda bir kenara atılmamalıdır.

Devlet çalışanların sosyal hakları için toplanan kaynakları borç ve yamaları kapatmakta kullanmayacak, ekonomiyi geliştirici kaynaklarda değerlendirerek, emeklilerin maaşlarının devlete yük olmasının önüne geçecektir. Sigorta kurumlarının biriken varlıklarının yönetimi özerkleştirilecek ve devletle ilişkileri için yasal düzenlemeler çıkarılacaktır.

Bu konuda gelişmiş ülkelerdeki modeller de incelenerek, çalışanların haklarından yapılan kesintilerin ekonomiye katkı yapacak hale getirilecektir.

Ekonomide gerçekleştireceğimiz değişikliklerle kaynak ve kapasite kullanımının önünü açacağız, sanayi ve teknolojiyi tabana kadar yayacağız. Bunun için küçük sanayi işletmelerinin biriktiği bölgelerde küçük işletme ve sanayicileri bir araya getirip dünyanın her yerine endüstri ürünleri üreticisi, yan sanayi üreticileri haline getireceğiz.

Bu yolla halkın varlığı ile yatırım yaptığı küçük işletmeler birleşip başarı öyküleri yazan örneklere dönüşecekler.

Bu alanda adım atan, bir araya gelen, kooperatifleşen veya şirketleşen girişimcilere ülkemizin farklı yerlerinde oluşturulacak AR GE merkezlerinden bilgi ve pazarlama, ekipman desteği vereceğiz. AR GE merkezleri aynı zamanda dünyanın endüstri alanındaki veri tabanlarını, ihtiyaç bilgilerini, nitelikleri, talepleri oluşturarak başta KOBİ ler, kooperatifler ve şirketlerle paylaşacaklar.

Bu hedeflere uygun olarak mesleki eğitimde köklü değişikliklere gideceğiz. Mesleki eğitim bilişim ve teknoloji geliştirme tabanlı çözümlerin öne çıktığı eğitim modelleri ile endüstriye yetişmiş insan kaynağı ve teknikerler sağlayacak. Üniversiteleri de sanayi ile daha sıkı işbirliği yapan kurumlar haline getireceğiz. Açılan bölümlerin gerçekten ihtiyaca uygun müfredat ve programlarda olup olmaması denetlenecek.

Ekonominin büyük işletmelere ve tekellere dayanmasının getirdiği pahalılık, kalite noksanlığı ve rekabetin engellenmesi gibi sonuçları yapılacak yasal düzenlemeler ile engelleyeceğiz. Üretimin halka ulaşmasında kullanılan zincirlerin azaltılarak aracıların payları ile artan fiyatlara bir miktar da olsa engel getirebileceğiz.

Üretimi tabana yayacak, küçük aile işletmeleri, mikro yatırımlar, çözümlerle de destekleyerek tabanın ekonomiye katılımını geliştireceğiz. Üretim her safhada bilişim teknolojileri ile paralel olarak gelişerek, ülkenin bir yerindeki üründen dünyanın en uzak noktasını da haberdar olmasını sağlayacak bir mekanizma kurulmasının önünü açacağız. Endüstri 4.0 dan 5.0 a geçtiği günümüzde hızla bu devrimin parçası olacak iradeyi göstereceğiz.

Faiz rant politikalarının üretime dayanmayan bir ekonomide bitirmenin imkansızlığını halka anlatacağız.Katma değeri yüksek ürünler ve dünyaya pazarlanmasından doğacak iyileştirmeler için 10 yıllık bir plan hazırlayarak ekonomide rant ve faiz politikalarının etkisini azaltmayı amaçlayacağız.

Dar gelirli gelirden aldığı payı artırdıkça bunu doğrudan ekonomiye yeniden aktaracağı için ekonomide kalıcı iyileştirmeler sağlanabilir. Satış ve pazarlamanın ana unsuru olan internet üzerinden satışın destekleneceği, ürünlerimizi dünyaya açacak modeller üzerinde destekler geliştireceğiz.

Sanayide üretilen ürünlerin dış pazarlara, gelişmekte olan pazarlara ulaştırılmasında özel çözümler üreteceğiz, taleplerin de sanayiye aktarılmasına devletin aracılık yapacağı, denetleyebileceği modeller geliştireceğiz.

Sanayiyi ağır sanayi vb iddiasının yerine bilişim, kod ve program üretimi, bilişim vadileri, film ve endüstrileri gibi alanlara kaydıracağız. Sanayinin yeşile, doğaya olan zararlarının önüne geçecek tedbirleri uygulayıp, verimli tarım alanlarında asla sanayi yatırımlarına izin vermeyeceğiz.

Ülkemizin verimsiz toprakları olan bölgelerinde sanayi ve diğer yatırımların gelişmesi için her tür teşviki devreye sokacağız. Amaç ekonomik olarak ta tam bağımsız ve gelişmiş bir Türkiye kurmak.

Bu amaçla

Sermaye piyasasını geliştirici tedbirlerin, serbest piyasa ekonomisinin vatandaşı ranta kurban ederek vahşileşmeden sürdürülmesinin devlet tarafından tedbirlerinin alınması

Önemli bir ekonomik deneyim olan KOBİ modellerinin teşvikinin yanı sıra, alt yapıda kooperatif, birliklerin kurulmasına, destek verilecek. Bunların öncelikle ülkenin ihtiyacı olan tarım makinaları olmak üzere endüstri için üretimler yapması sağlanacaktır.

Türkiye Sanayi Merkezi

Sanayinin kaynaklarını, kapsitesini tek elden yönetecek, veri akışlarını sağlayıp, ihtiyaç olan kurumlara yönlendirmek üzere kaynaklar oluşturacaktır. Görevi sanayi kuruluşları ile hükümet arasında koordinasyon oluşturacak,kısa, orta ve uzun vadede planlar, hedefler oluştulmasını sağlayacaktır. Bu yolla sanayi kuruluşlarının tam kapasite çalışması, denetlenmesi, geleceğe kalacak teknolojik yatırımlarının yapılmasının, yönetimlerinin profesyonelleşmesinin desteğini de bu merkez yönetecektir.

Sanayiye insan kaynağı aktarılması, yetişmiş insan gücü için projeler, eğitimler, kurslar oluşturulmasını sağlayarak üniversitelerle sanayi arasında bir köprünün de oluşmasını sağlayacaktır.

Ekonomi gerçek sanayileşme sürecini yaşayacak, sanayinin evrildiği alanlar önceden incelenerek, özellikle Anadolu’da bilgiye, bilişime dayalı vadiler, merkezler oluşturulacaktır. Yüksek teknolojilerle üretilen ve dışarıya bağımlılıktan kurtaracak çözümler için devlet koordine edici rol üstlenecektir.

 

Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşın.

 403 toplam okunma,  1 bugün okunma